Městský obvod Pardubice VII Rosice n. Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín


Žádost o poskytnutí informace

Poskytování informací
podle zákona 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v rámci
Městského obvodu Pardubice VII.

Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a dalších informací, pokud zvláštní zákony upravují jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt , opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, se podávají:

I. písemně
- poštou na adresu:

Úřad Městského obvodu Pardubice VII
Generála Svobody 198
533 51 Pardubice,

- osobně na podatelnu úřadu,
Žádost lze podat prostřednictvím formuláře.

II. ústně
- telefonicky,
- osobně na podatelně úřadu nebo příslušných odborech úřadu,
- zasláním písemné žádosti na adresu elektronické pošty sprava@pardubice7.cz,
- faxem.

Řízení o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace jsou poskytovány prostřednictvím Kanceláře úřadu, která mimo jiné činnosti zajišťuje také styk s veřejností.
1. Standardní informace jsou bezplatné. To se netýká úkonů správních, které se řídí samostatnými speciálními právními předpisy, které stanoví k požadované činnosti poplatek / z. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích a podobně/.
2. Budou –li požadovány informace, které představují rozsáhlé porovnání a zpracování existujících informací nebo podkladů, což si vyžádá práci přesčas či krátkodobé přijetí jiného zaměstnance, případně odborné posouzení externího experta apod., bude městský obvod požadovat úhradu nákladů spojených s jejich přípravou a realizací. Na úhradu takovýchto nákladů je potřeba složit zálohu, která bude činit, nerozhodne li výše uvedený úsek jinak, 10 000,- Kč. Zúčtování této zálohy bude provedeno současně s předáním informace, zcela výjimečně později, nejdéle však do jednoho měsíce po předání informace.
3. Informace nemůže být podána, pokud se k ní vztahuje omezení speciálního právního předpisu / např. zákon o správě daní a poplatků a podobně / o mlčenlivosti. Tato skutečnost bude tazateli v termínu sdělena. Omezení práva na informace jsou taxativně specifikována v zákonu 106/1999 Sb., a to v § 7 – 12.
4. O postupu při poskytování informací bude pořízen záznam, ve kterém bude uveden celkový průběh postupu o řízení ve věci do jejího vyřízení.
5. V případě podání žádosti na zveřejnění informace posoudí kancelář úřadu a 
- srozumitelnost a konkrétnost uvedené žádosti,
- brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti,
V případě zjištěného nedostatku v žádosti vyzve ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti žadatele k doplnění a upřesnění žádosti. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, rozhodne o odmítnutí žádosti nebi ji odloží.
Pokud se žádost k jeho působnosti nevztahuje, upozorní na tuto skutečnost žadatele do 7 dnů ode dne doručení, a žádost odloží. V případě správnosti podání poskytne žadateli požadovanou informaci do 15 od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti. O postupu při poskytování informace pořídí kancelář úřadu záznam.
Lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů, které jsou specifikované § 14 odst. 7 zákona 106/1999 Sb. prodloužit nejvýše o 10 dnů. Žadatel musí být o tomto prodloužení a důvodech prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Pokud kancelář úřadu žádosti nevyhoví, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Rozhodnutí doručuje do vlastních rukou žadatele.
Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba kanceláři úřadu známa.
6. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti na informaci lze podat, v souladu se zákonem 106/1999 Sb. ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty, odvolání, a to u výše uvedené kanceláři úřadu ( viz kapitola opravné prostředky). O odvolání rozhodne povinný subjekt nejvýše bližšího stupně nadřízený subjektu, který měl rozhodnutí vydat, a to do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se již nelze odvolat.


RSSRSS

Aktuality

Splatnost MP ze psů

!!! UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY  !!! Upozorňujeme občany, že se blíží termín SPLATNOSTI MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ NA ROK 2018. Splatnost poplatku je do nejpozději do 15. BŘEZNA 2018

 • Statutární město Pardubice
  Městský obvod Pardubice VII
  Gen. Svobody 198, 533 51  Pardubice

  Informace o kvalitě ovzduší v Rosicích
  Úřední hodiny naleznete zde:
 • IČ: 00274046
  DIČ: CZ00274046

  Najdete nás na Facebooku
 • Tel.: +420 466 798 332
  ID datové schránky axwbv4z
 • Elektronická podatelna:


  Elektronické faktury:

© 2018, Městského obvodu Pardubice 7 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Starý web

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑