Přejít na hlavní obsah

Městský obvod Pardubice VII Rosice n. Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín


Žádost o poskytnutí informace

Poskytování informací
podle zákona 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v rámci
Městského obvodu Pardubice VII.

Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a dalších informací, pokud zvláštní zákony upravují jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt , opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, se podávají:

I. písemně
- poštou na adresu:

Úřad Městského obvodu Pardubice VII
Generála Svobody 198
533 51 Pardubice,

- osobně na podatelnu úřadu,
Žádost lze podat prostřednictvím formuláře.

II. ústně
- telefonicky,
- osobně na podatelně úřadu nebo příslušných odborech úřadu,
- zasláním písemné žádosti na adresu elektronické pošty sprava@pardubice7.cz,
- faxem.

Řízení o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace jsou poskytovány prostřednictvím Kanceláře úřadu, která mimo jiné činnosti zajišťuje také styk s veřejností.
1. Standardní informace jsou bezplatné. To se netýká úkonů správních, které se řídí samostatnými speciálními právními předpisy, které stanoví k požadované činnosti poplatek / z. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích a podobně/.
2. Budou –li požadovány informace, které představují rozsáhlé porovnání a zpracování existujících informací nebo podkladů, což si vyžádá práci přesčas či krátkodobé přijetí jiného zaměstnance, případně odborné posouzení externího experta apod., bude městský obvod požadovat úhradu nákladů spojených s jejich přípravou a realizací. Na úhradu takovýchto nákladů je potřeba složit zálohu, která bude činit, nerozhodne li výše uvedený úsek jinak, 10 000,- Kč. Zúčtování této zálohy bude provedeno současně s předáním informace, zcela výjimečně později, nejdéle však do jednoho měsíce po předání informace.
3. Informace nemůže být podána, pokud se k ní vztahuje omezení speciálního právního předpisu / např. zákon o správě daní a poplatků a podobně / o mlčenlivosti. Tato skutečnost bude tazateli v termínu sdělena. Omezení práva na informace jsou taxativně specifikována v zákonu 106/1999 Sb., a to v § 7 – 12.
4. O postupu při poskytování informací bude pořízen záznam, ve kterém bude uveden celkový průběh postupu o řízení ve věci do jejího vyřízení.
5. V případě podání žádosti na zveřejnění informace posoudí kancelář úřadu a 
- srozumitelnost a konkrétnost uvedené žádosti,
- brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti,
V případě zjištěného nedostatku v žádosti vyzve ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti žadatele k doplnění a upřesnění žádosti. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, rozhodne o odmítnutí žádosti nebi ji odloží.
Pokud se žádost k jeho působnosti nevztahuje, upozorní na tuto skutečnost žadatele do 7 dnů ode dne doručení, a žádost odloží. V případě správnosti podání poskytne žadateli požadovanou informaci do 15 od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti. O postupu při poskytování informace pořídí kancelář úřadu záznam.
Lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů, které jsou specifikované § 14 odst. 7 zákona 106/1999 Sb. prodloužit nejvýše o 10 dnů. Žadatel musí být o tomto prodloužení a důvodech prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Pokud kancelář úřadu žádosti nevyhoví, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Rozhodnutí doručuje do vlastních rukou žadatele.
Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba kanceláři úřadu známa.
6. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti na informaci lze podat, v souladu se zákonem 106/1999 Sb. ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty, odvolání, a to u výše uvedené kanceláři úřadu ( viz kapitola opravné prostředky). O odvolání rozhodne povinný subjekt nejvýše bližšího stupně nadřízený subjektu, který měl rozhodnutí vydat, a to do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se již nelze odvolat.© 2021, Městského obvodu Pardubice 7 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Starý web

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑